Neemt u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig en zorgvuldig door voordat u zich registreert bij Streetdoctor. Wanneer u na het accepteren van deze voorwaarden gebruik gaat maken van streetdr.org en de kanalen ertoe behorend, bent u gebonden aan de voorwaarden die in deze overeenkomst worden beschreven. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van Streetdoctor. Tevens dient u zich te realiseren dat (bijna) alle informatie die op het platform wordt gezet voor iedereen te lezen is en dat inloggen noodzakelijk is om deel te nemen aan discussies.

1. Overeenkomst

Streetdoctor is een platform van iizt BV. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@streetdr.org. N.B. de Stichting Hiozan is verbonden als sponsor aan Streetdoctor en adviseert voor de inhoud van het platform en de adviezen die gegeven worden.
Deze gebruikersvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Streetdoctor en u, de individuele gebruiker van Streetdoctor. Na het accepteren van deze voorwaarden kunt u inloggen op de website van Streetdoctor met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat u bent ingelogd kunt u deelnemen en op het beveiligde gedeelte van de website op eenvoudige, transparante wijze communiceren met medeleden, medewerkers en medische experts.

2. Doel Streetdoctor

Streetdoctor creëert en onderhoudt een online-platform dat op eenvoudige en transparante wijze aan patiënten en hun omgeving de mogelijkheid biedt om algemene informatie te vergaren omtrent gezondheid en daarover te communiceren met medeleden en de moderator. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat via deze site persoonlijke adviezen worden gegeven die op enigerlei wijze zouden kunnen worden gekwalificeerd als medische behandeling. Er komen dan ook uitdrukkelijk geen geneeskundige behandelovereenkomsten tot stand.
Alle activiteiten die plaatsvinden op of via het online-platform en alle activiteiten die daarmee, al dan niet zijdelings, verband houden, staan los van de eventuele (geneeskundige) overeenkomst die een gebruiker heeft met één van de betrokken cardiologen of cardiochirurgen of het ziekenhuis waarin zij werkzaam zijn en vinden derhalve niet plaats ter uitvoering van die eventuele overeenkomst. Streetdoctor is er voor de hartpatiënten en hun omgeving. Wij willen dat iedereen makkelijk met elkaar ervaringen en kennis kan delen. Daarbij is er een groeiend team van medisch specialisten die ook benaderd kunnen worden en die ook het platform observeren om bij te kunnen dragen in discussies.
Wij zijn voor open dialoog, waarin iedereen alles mag vragen en ook met elkaar in gesprek kan. Wat wij echter niet toestaan is discriminerende, racistische, seksistische en anderszins aanstootgevende communicatie. Wij bewaken ons platform ook, zodat het een zo veilig mogelijke omgeving is voor iedereen. Dat betekent dat onnodig of onjuist gebruik van ons platform niet wordt toegestaan. Denk daarbij aan het inzetten van het platform voor eenzijdige propaganda, het gebruiken van volgers om afgeschermd informatie te vergaren of andere handelingen die anderen kunnen hinderen. Daarbij zijn permabans mogelijk.

3. Verplichting individuele gebruiker

  1. De gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u kiest tijdens het registreren voor Streetdoctor zijn strikt persoonlijk. U mag deze niet delen met anderen; hetgeen wordt aangemerkt als ongeoorloofd gebruik;
  2. Ten aanzien van het door de gebruiker gekozen bezoekerswachtwoord is het beheer en de verstrekking daarvan een verantwoordelijkheid van de gebruiker van Streetdoctor, Ongeoorloofd gebruik van de account (informatie) dient de gebruiker onmiddellijk aan Streetdoctor te melden;
  3. U mag zich geen toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot de Streetdoctor-website op andere wijze dan door het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord;.
  4. De gebruiker mag zich bij het aanmaken van een account en het gebruik van de website niet voordoen als een ander persoon;
  5. U dient eventuele instructies van Streetdoctor met betrekking tot het gebruik van de website op te volgen;
  6. Streetdoctor behoudt zich het recht voor in het geval van vermoeden van oneigenlijk gebruik, uw gegevens en dataverkeer te beoordelen en zo nodig na vaststellen van oneigenlijk gebruik, uw account zonder opgaaf van redenen te sluiten;
  7. U staat er jegens Streetdoctor voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website, alsmede aan de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer;
  8. U zult geen handelingen verrichten of laten verrichten waardoor schade kan worden toegebracht aan Streetdoctor of een van haar gebruikers of waardoor de gerechtvaardigde belangen van Hartvolgers of een van haar gebruikers geschaad kunnen worden;
  9. Ander gebruik van Streetdoctor dan is omschreven onder doel Streetdoctor is niet toegestaan;
  10. Van de website mag geen misbruik worden gemaakt en commercieel gebruik van de website is niet toegestaan

4. Toestemming

Hoe krijgt u mijn toestemming? Als we om een bepaalde reden om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen. Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als u zich na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming zelf intrekken door de optie "Account verwijderen" op onze website te gebruiken. U kunt ons ook bereiken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk moment door contact met ons op te nemen via info@streetdr.org of door te mailen naar:

Streetdoctor

Commelinstraat 13 Sous
1093TE Amsterdam
The Netherlands

5. Uitsluiting aansprakelijkheid

De redactie van Streetdoctor doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende zorg die aan de informatie en aan het monitoren van het forum wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet (meer) juist is. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Alle informatie die door de organisatie op het platform wordt gecommuniceerd, betreft algemene informatie over ziektebeelden en behandelingen. Deze informatie is nooit toepasbaar op een individuele medische situatie. Voor de vertaling van de algemene informatie naar een individuele medische situatie, dient u te allen tijde een cardioloog of huisarts te consulteren.
Streetdoctor is niet verantwoordelijk voor informatie op websites waarnaar op onze site wordt verwezen.
Alle informatie op de website kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd, alsmede geldt dit voor ontoelaatbare (delen van) bijdragen.
Alle activiteiten die plaatsvinden op of via het online-platform en alle activiteiten die daarmee, al dan niet zijdelings, verband houden, staan los van de eventuele (geneeskundige) overeenkomst die een gebruiker heeft met één van de betrokken cardiologen of cardiochirurgen of het ziekenhuis waarin zij werkzaam zijn en vinden derhalve niet plaats ter uitvoering van die eventuele overeenkomst. Streetdoctor voert een eigen moderatie beleid waarbij de kwaliteit van de berichten op het forum door een algemene beheerder in de gaten wordt gehouden. Indien er directe vragen worden gesteld of er berichten op het forum staan waarop de reactie van een medische professional nodig is, dan zal de beheerder dit voorleggen aan de desbetreffende professional. Het platform is niet bedoeld voor persoonlijke consulten. Het is bedoeld om het kennisniveau te verhogen en om de kwaliteit van openbare informatie en vragen te verhogen.
Streetdoctor sluit elke aansprakelijkheid uit voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten. Daaronder dient te worden begrepen alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Streetdr-website of de onmogelijkheid deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Streetdoctor dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins; voor zover deze uitsluiting op grond van dwingend recht is toegestaan.
Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Streetdoctor voor opzet en/of bewuste roekeloosheid of in het geval van personenschade van Streetdoctor (eigen handelen) zelf en/of de bestuurders van Streetdoctor uit te sluiten.
Streetdoctor doet haar best de website vrij te houden van virussen en andere schadelijke eigenschappen. Zij kan dat echter niet garanderen en mocht hier onverhoopt toch sprake van zijn dan sluit Streetdoctor elke aansprakelijkheid uit.

6. Vrijwaring

Door het gebruik van de Streetdoctor-website stemt u ermee in Streetdoctor en eventuele derden te vrijwaren tegen alle eventuele claims, kosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand), eventuele rechtszaken en andere vormen van aansprakelijkheid die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de Streetdr-website.
Bij het aanbieden van een bijdrage aan Streetdoctor door individuele gebruikers wordt door hen gegarandeerd dat zij over alle (intellectuele eigendoms)rechten - waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten- beschikken en worden alle (intellectuele eigendoms)rechten overgenomen door Streetdoctor.

7. Slotbepalingen

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten alle afspraken die tussen u en Streetdoctor zijn gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerder afspraken en overeenkomsten die zijn gemaakt of gesloten ten aanzien van het gebruik van de Streetdr-website. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
Indien één of meer bepalingen van deze gebruikersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het nietige of vernietigde beding zal door partijen worden vervangen door een beding dat hiermee zoveel als mogelijk in overeenstemming is.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Streetdoctor altijd worden gewijzigd.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
Deze voorwaarden en de Nederlandse wetgeving zijn ook van toepassing indien de gebruiker vanuit het buitenland gebruik maakt van Streetdoctor.