Streetdoctor is een patient empowerment platform. Dat betekent in goed Nederlands,patiënten en iedereen rondom de patiënt ondersteunen met zoveel mogelijk bewustzijn of bewustwording, zodat de patiënt zorg kan afstemmen op zaken die door hen als belangrijk worden gezien. Dus deels de regie nemen. Ons doel is om te streven voor zoveel mogelijk transparantie, vooral waar zaken onbegrepen zijn, of waar processen onduidelijk zijn.

Samen moeten we in Nederland zorgen voor een zo goed mogelijke zorg. Een zorg die streeft naar het beste in de wereld te verenigen. Daarbij geloven wij in de stem van de patiënt, het volk. Over zoveel zaken die hen nu aangaan, of mogelijk in de toekomst kunnen aangaan, worden besluiten genomen, waarvan teveel belanghebbenden niet op de hoogte zijn. Daarnaast worden er regels aangenomen die best open behoren te worden gedeeld en besproken of uitgelegd.

In deze complexe en snel veranderende wereld, zien we dat besluitvorming in Nederland enerzijds steeds meer afhankelijk is van wat buiten ons land om wordt besloten zoals in de EU of in internationale verdragen en instituten en anderzijds worden er in veel kleinere overleggen in ons land besluiten genomen. Om te zorgen dat dit zoveel mogelijk aansluit op wat goed is voor een patiënt geloven wij dat eerst de informatie gedeeld moet worden en besproken moet kunnen worden.

Ons doel is om een zo eerlijk en transparant mogelijk zorgmodel te krijgen, waarbij de patiënt centraal staat binnen de economische realiteit. Alles kost geld en er zijn zeker eigen verantwoordelijkheden. Daarbinnen kunnen echter keuzes gemaakt worden, en om die geaccepteerd te krijgen, vinden wij dat alles bespreekbaar moet kunnen zijn.

Wij geloven dat op het kruispunt waar patiënt, zijn omgeving, de zorg professionals, de zorginstellingen, de verzekeraars en de overheidsinstellingen of adviesraden, open gesprekken moeten kunnen plaats vinden. Daarbij is het belangrijk dat de patiënt, de burger, zo goed mogelijk informatie moet kunnen vinden.

Als platform willen wij niet zozeer een stelling innemen, maar wel een verbinding brengen door te faciliteren en te manifesteren, vooral over zaken die niet gezien of gehoord worden. Wij roepen iedereen op om ons hiervoor in te zetten. We zijn er voor jullie en geloven dat goede gesprekken en goede informatie altijd tot de beste zorg zal leiden, in alle openheid en met de grootste realiteitszin.

Streetdoctor richt zich allereerst op hart- en vaatpatiënten en alles daaromheen. Omdat dit nog altijd de grootste bedreiging is voor mensen in onze rijke, westerse wereld. De stichting Hiozan is het onafhankelijke initiatief dat helpt om dit platform levend te houden, omdat er niet direct geld verdiend kan worden met dit initiatief. Indirect zal Streetdoctor bijdragen aan lagere kosten en werkdruk op de zorgsector, doordat wij streven naar duidelijkheid en verminderen van onnodige zorg bij patiënten. Die aanpak wordt nu niet op haar juiste waarde gewaardeerd, omdat ons zorgstelsel eigenlijk 180 graden andersom is ingesteld. Bezuinigingen worden niet gezien als waardevol, er is niks mee te verdienen.

Het bedrijf iizt, dat eerder het platform hart.volgers heeft opgezet en beheerd, heeft ook Streetdoctor gebouwd met o.a. als doel om onafhankelijk van 1 zorginstelling te kunnen opkomen voor Nederlandse hart- en vaatpatiënten. Iedereen die zich geroepen voelt om ons initiatief te steunen roepen wij op om contact op te nemen of ons te gebruiken voor meer “patient empowerment”.

Streetdoctor zit namens Nederland in het internationale samenwerkingsorgaan van patiëntenorganisaties voor hart- en vaatziekten:

Global Heart Hub

Global Heart Hub


De andere organisaties die hieraan deelnemen zijn:SPONSORS:

Hiozan

Nederland